DOP. Mongeta del Ganxet Vallès-Maresme

[ Traduire en français ] [ Traducir al español ] [ Translate to English ] [ Ins Deutsche übersetzen ]

El reglament d’aquesta DOP protegeix les mongetes seques o cuinades en conserva amb les característiques definides en el mateix, i que compleixin en la producció, l’elaboració, la designació i la comercialització tots els requisits que exigeix el plec de condicions i la resta de la legislació vigent. Val a dir que les mongetes ara protegides amb aquesta DOP corresponen exclusivament a les llavors de mongeta (Phaseolus vulgaris L.) del tipus varietal ganxet.

Té una forma aplanada, similar a la d’un ronyó, amb un ganxet a un dels extrems que és característic i li dóna nom. De grandària mitjana, a la boca té una elevada cremositat, té un gust suau, fi i persistent. La pell és lleugerament rugosa i poc perceptible.

mongeta_ganxet

Consell Regulador DOP. Mongeta del ganxet
Web: www.mongetadelganxet.cat