Agrupacions de Defensa Vegetal

[ Traduire en français ] [ Traducir al español ] [ Translate to English ] [ Ins Deutsche übersetzen ]

Les Agrupacions de Defensa Vegetal (ADV) són associacions d’agricultors independents o prèviament integrats en algun sistema associatiu (cooperatives, SAT, etc) que es constitueixen amb l’objectiu de col·laborar amb l’Administració en aspectes de la sanitat vegetal i tots aquells temes tècnics que intervenen en la producció agrícola. En l’actualitat les ADV i els seus serveis tècnics conformen la principal xarxa d’assessorament tècnic a les empreses agrícoles que existeix a Catalunya.

Les actuacions que realitzen les ADV són molt diverses, en funció de la realitat social, econòmica i territorial que les conforma. En aquest sentit cal remarcar l’esforç d’aquest darrers anys per part del DAR en prioritzar aquelles actuacions que comportin beneficis per la qualitat dels aliments, la seva seguretat i el respecte del medi ambient. Tot i la gran quantitat d’actuacions que es realitzen, se’n poden destacar per la seva importància, les següents:

* Assessorar als empresaris agraris
* Col·laborar amb les estacions d’avisos del Servei de Sanitat Vegetal
* Comunicar de forma immediata qualsevol sospita de la presència de paràsits especialment perillosos i participar en el seu seguiment i control
* Vetllar pel correcte compliment de la legislació vigent (Llei de Sanitat Vegetal, Directiva de Nitrats, entre d’altres)
* Fomentar la difusió i l’aplicació de bones pràctiques agràries
* Fomentar sistemes de producció més respectuosos amb el medi ambient, com per exemple la producció integrada i l’agricultura ecològica, així com la millora dels processos productius en l’agricultura convencional
* Participar en accions de formació, desenvolupament i transferència tecnològica als empresaris agraris

Més informació: www.ruralcat.net