Es fa efectiu el pagament de l’ajut a la 
reestructuració i reconversió de la vinya